این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنگره
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش : دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
برگزار کنندگان همایش : دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آدرس دبیرخانه : دزفول بلوار سرداران شهید روبروی پایگاه چهارم شکاری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
تلفن :06142430422
فکس :06142430422
ایمیل: info@gundi-shapur.ir
صندوق پستی / کد پستی : ص 64615334 – ک 6461618674